w m thompson familyW. M. Thompson Family

Higgston, Georgia

L-R: W. M. Thompson, Mrs. Thompson, Josie, Mattie, and a cousin Gladys.

Group/photo - adults

MMC-10 hggstn14